Kvalitet & Resultat

För oss som aktör inom den estetiska branschen är din trygghet vår prioritet. Vi vill leverera ett säkert alternativ för dig som överväger estetiska ingrepp. Det är av största vikt att du är medveten vad som är vårt signum. Vi jobbar med passion för kvalitet och siktar till naturliga resultat. Vi är registrerade hos IVO, har patientförsäkring samt att all vår personal är utbildad enligt Socialstyrelsens krav. Vi har kontrollerat deras kompetens både teoretiskt och praktiskt och jobbar ständigt med att vidareutbilda vår personal för att du som kund skall kunna känna dig trygg hos oss. Välkommen till CK Klinikerna – Shape för att vi levererar säkerhet och trygghet till dig som kund.

2022

0 st
Mottagningsbesök
0 dagar
Väntetid till nybesök
0 st
Mindre operationer
0 st
Större operationer
0 %
Nöjdhet

Kvalitetspolicy

CK Klinikerna – Shape kommer att erbjuda sina kunder högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög kundnöjdhet. Kund och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från kunder, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa patienternas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna – Shape vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

I god samverkan såväl internt som med externa aktörer kommer CK Klinikerna – Shape sträva efter ständiga förbättringar (LEAN Healthcare) inom vården och den egna verksamheten med kundens behov i fokus.

Kvalitetsarbete

Enheten strävar efter att förbättra sitt kvalitetsarbete och att bli certifierat enligt ISO-standard 9001 inom de kommande åren och miljö

Utformningen av CK Klinikerna – Shape kvalitetsledningssystem är beroende av den miljö vi verkar i, de risker som sammanhänger med vår verksamhet och omgivning, våra behov och mål, de processer vi tillämpar samt organisationens storlek och struktur.  

Avsikten med kvalitetsarbetet är att enheten skall kunna erbjuda högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal, och optimala mellanmänskliga möten bidrar till att öka tillit och tilltro och ökar kundnöjdheten.

Kvalitetsarbetet syftar likaså till att ge stöd och vägledning för att förbättra enhetens arbetsmiljö samtidigt som vi uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.

Ett första och viktigt steg i kvalitetsarbetet är att strukturera upp vårt arbetssätt samt att införa gemensam dokumentation och dokumentering av instruktioner, processer och rutiner. Detta arbete är är ständigt pågående vi fortsätter med att dagligen sträva efter ständiga förbättringar.